ਅਥ ਪਖ੍ਯਾਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਲਿਖ੍ਯਤੇ

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ

ਪ੍ਰਥਮ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here (ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ)
ਦੁਤਿਯ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here
ਤ੍ਰਿਤਯ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here
ਚਤੁਰਥੇ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here
ਪੰਚਮੋ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here
ਖਸਟਮੋ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here
ਸਪਤਮੋ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here
ਅਸਟਮੇ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here
ਨੌਮੋ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here
ਦਸਮੋ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here
ਗ੍ਯਾਰਵੇ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here
ਇਕਹਤਰੌ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here
ਦੋਇ ਸੌ ਛਿਆਸਠਿ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here
ਤੀਨ ਸੌ ਤਿਹਤਰਿ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here
ਚਾਰ ਸੌ ਚਾਰ ਚਰਿਤ੍ਰ     Click Here

No comments: